บริการตรวจสอบบัญชี

รายละเอียด

✅ รับตรวจสอบบัญชีและงบการเงินประจำปี รายไตรมาส หรือวิธีตามที่ตกลงร่วมกัน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนดไว้ตามกฎหมายหรือประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

✅ ตรวจสอบบัญชีและรับรองบัญชีภาษีอากร โดยผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) โดยปฏิบัติงานตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

✅ รายงานข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพื่อให้ทราบถึงจุดบกพร่องของการควบคุมภายในทางบัญชีที่อาจนำมาซึ่งการทุจริต รวมทั้งแจ้งให้ทราบถึงข้อผิดพลาดทางการบัญชี พร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสมส่งผลให้การบริหารงานของกิจการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

✅ บริการยื่นงบการเงิน พร้อมจัดเตรียมรายละเอียดประกอบการยื่นงบการเงินตามที่กฎหมาย กำหนด ได้แก่ สบช.3, สำเนารายชื่อ ผู้ถือหุ้น (บอจ.5), รายงานการประชุม

Image is not available
Image is not available
ติดต่อเรา
Fackbook
Line @
Image is not available
Arrow
Arrow
Slider